top of page
  • Nils Håkon Nordberg

Vurdering i fagfornyelsen

Oppdatert: 23. mar. 2023

I den nye læreplanen (LK20) er kompetanse definert slik:


“Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning”.


Samtidig sies det følgende om hva underveisvurdering skal bidra med konkret i historiefaget:


“Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene utvikler og viser kompetanse i historie på Vg2 når de bruker historiefaglige metoder i kombinasjon med kunnskaper om fortiden, og når de stiller spørsmål, gjennomfører undersøkelser og finner svar. Elevene utvikler og viser videre kompetanse i historiefaget når de ser sammenhenger i fortiden og mellom fortid og nåtid, og når de reflekter over hvordan konteksten mennesker levde i påvirket tenkemåten og handlingsvalgene.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, skriftlige og praktiske måter å tilegne seg og vise kompetanse i faget på, og gjennom å la elevene få være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i historie. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i historie.”


Disse nye kravene er lite forenlig med det vi kan kalle den tradisjonelle måten å drive vurdering på, gjennom prøver.


Men hva skal komme i stedet?


Vi vil anbefale fagartikler som den dominerende skriftlige vurderingsformen, og videopresentasjoner som den dominerende muntlige vurderingsformen.


Hvorfor?


Det kan du lese mer om i boka “Vurdering uten prøver – fagfornyelsen fra en lektors ståsted” (forfatter: Nils Håkon Nordberg, med Helle Linné Eriksen og Siri Hunstadbråten som gjesteforfattere).


Nils Håkon Nordberg er lektor ved Drammen videregående skole. Han har en allsidig bakgrunn, både innenfor og utenfor skolen. Til LK20 har han skrevet tre bøker: Vurdering uten prøver (Universitetsforlaget, 2021), Historie på tvers for vg2 og Historie på tvers for vg3 (Argus forlag, 2021 og 2022).


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page