top of page

Anne Kristin Dahl

Lederutvikling

Pedagogisk utviklingsarbeid

Anne Kristin Dahl er universitetslektor og har vært ansatt som fagdidaktiker i norsk og fagansvarlig for veilederutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo siden 1998. Hun underviser nå på PPU, lektorutdanningen og veilederutdanningen og har ulike oppdrag for Viken fylkeskommune og Utdanningsetaten i Oslo knyttet til oppfølging av erfarne lærere og veiledere. De senere årene har hun særlig jobbet med nyutdannede læreres overgang fra utdanning til profesjonen gjennom prosjekter for oppbygging og støtte til fylkeskommuners og skolers tilrettelegging for veiledningsordninger (Utdanningsdirektoratet). Hennes forskningsfelt er nye læreres særlige utfordringer og hvordan skolen kan skape gode veiledningsordninger som sikrer at dyktige lærere blir yrket.


Anne Kristin er opptatt av kommunikasjon i profesjonsfellesskapet. Dette dreier seg om hvordan profesjonsveiledning kan benyttes som verktøy i ulike kontekster og på ulike nivå i skolen for å støtte lærere i deres oppdatering og utvikling av kvalitet i undervisningen. Det handler om å bygge trygge, inkluderende, robuste og effektive team som fundament i profesjonsfellesskapet for å sikre elevenes trivsel, mestring og utvikling, og om å bygge nettverk mellom skoler. Her er ledelsens ansvar sentral, og Anne Kristin har lang erfaring fra å bistå skoleledere og skoleeiere i deres og profesjonsfellesskapet omfattende oppgaver når noen lærere etter hvert viser «mangelfull arbeidsprestasjon». Dette tydeliggjør hvor viktig det er at skolen bygger strukturer og kompetanse for å støtte og utfordre lærere når de begynner å streve, når klager fra elever dukker opp, før belastningen for læreren og for skolen blir omfattende og kan virke låst. Anne Kristin har ved mange anledninger vært hentet inn som sakkyndig i konflikter mellom skoleledelse og lærer.


Anne Kristin har lang erfaring fra mange ulike utviklingsfelt, som f. eks. Ungdomstrinn i utvikling, fra Dekomp (FIKS/UiO), fra utallige utviklingsprosjekter, fra kurs for fylkeskommuner, kommuner og skoler i kollegaveiledning, kurs i veiledning av nyutdannede og av erfarne lærere, Lesson Study, teambygging, fasilitering av nettverk, oppfølging av enkeltlærere og av ledere og ledergrupper. Frem til 1998 underviste hun i norsk, geografi og historie i videregående skole i 20 år. Hun har også erfaring fra ulike lederfunksjoner i skolen, som rådgiver og som praksislærer for studenter i lærerutdanningen.

Anne Kristin Dahl

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

bottom of page