top of page

Vurdering i fagfornyelsens tid – i fremmedspråk

Hvordan vurdere i fremmespråk i tråd med læreplanens intensjoner, og med økt elevmedvirkning?

Hvordan drive god underveisvurdering i fremmedspråk? I kurset vil vi gjennomgå ulike måter å drive underveisvurdering sett i lys av den nye forskriften om vurdering, og i tråd med læreplanens intensjoner.


KURSINNHOLD

  • Å vurdere med og uten karakter

  • Å involvere elevene i vurderingsarbeidet

  • Å jobbe med elevenes metakognisjon og refleksjon rundt egen læring

  • Å møte utfordringene med AI. Konsekvenser  for elevenes læring og lærerens vurderingspraksis 

  • Å forberede elevene på den nye heldigitale eksamensformen, og ta i bruk de nye vurderingsmatrisene 


Dette kurstemaet kan kombineres med tema fra andre språkfagkurs etter behov.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Margrethe Heltzer Anderssen

Kursholder

Margrethe Heltzer Anderssen

Margrethe Heltzer Anderssen jobber som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier og ved Nettskolen Buskerud hvor hun underviser i spansk nivå III. Hun har vært engasjert av Fremmedspråksenteret for å lage digitalt undervisningsmateriell for nivå III, jobbet som fagdidaktiker i spansk på Høgskolen i Østfold og hatt ulike engasjement for Utdanningsdirektoratet.

Margrethe sitter i Utdanningsdirektoratets fagnemnd for spansk, og har lang erfaring med å utarbeide og vurdere eksamensoppgaver. I tillegg jobber hun som veileder for praksisstudenter for ILS. Hun har lang erfaring som kursholder.

bottom of page