top of page

Tverrfaglig læring i skolen

Hvilket handlingsrom har skolen når det kommer til å jobbe tverrfaglig? I dette kurset ser vi på dette, og hvordan vi kan legge til rette for en skolehverdag som muliggjør denne arbeidsformen.

Hva er et skolefag og hvor går grensene mellom fag- og fagområder? Kan man drive undervisning på andre måter med utgangspunkt i temaområder? 


I dette kurset diskuterer vi handlingsrommet og mulighetsrommet LK20 gir oss knyttet til tverrfaglig læring, og viser til fordeler med problemorienterte og tverrfaglige undervisningsformer. Kurset viser også hvordan man kan organisere skoledagen på ulike måter som i større grad legger til rette for dybdelæring.


Kurset retter seg mot lærere og skoleledere i grunnopplæringen.


Dag Johannes Sunde og Hans-Marius Fløtre Christiansen gjør dette kurset i fellesskap.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Sunde / Christensen

Kursholder

Sunde / Christensen

Dag Johannes Sunde er spesialrådgiver i avdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo Rådhus. Han har tidligere jobbet i Utdanningsdirektoratet med vurdering og læreplanutvikling, og som studieleder ved institutt for estetiske fag ved OsloMet. Dag Johannes satt blant annet i prosjektgruppen for fagfornyelsen i direktoratet, og hadde ansvar for arbeidet i tverrfaglig gruppe og fagplaner i musikk og kunst og håndverk.

Dag Johannes er utdannet musikkviter og har erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Som forfatter har han gitt ut bøkene "Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag"(2017), "Drømmelæreren" (2019) og "Kunsten å bryte grenser. Tverrfaglig læring i skolen" (2022).

Hans-Marius Fløtre Christensen er allmennlærer med master i utdanningsledelse. Han har vært i ungdomsskolen som lærer fra 1998 til 2005, som inspektør fra 2006 til 2014 og deretter rektor frem til i dag. En stor del av yrkeskarrieren er tilbrakt på Ringstabekk skole, de siste årene som rektor, der han har fått bred erfaring i praktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglige problembaserte læringsforløp.

bottom of page