top of page

Språkvansker hos elever i grunnskolen

Hvordan kan vi identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser i de første skoleårene og hvordan kan vi hjelpe elever med denne type språkforstyrrelser i skolehverdagen?

Språkforstyrrelser handler i denne sammenheng om problemer med å tilegne seg språket som et symbolsystem, og bruke det på en adekvat måte. Noen strever hovedsakelig med språkforståelsen, mens andre har mer utfordringer med den ekspressive delen av språket. Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD//Developmental Language Disorder) ble tidligere omtalt som spesifikke språkvansker. Denne type vansker er ofte uventede og vedvarende og affiserer ulike språkområder. 


Ofte knyttes språkvanskene til problemer med språkforståelsen samt det å bygge opp et hensiktsmessig ordforråd. Vanskene kan også vise seg som utfordringer med å tilegne seg grammatikken og språklydene, lese- og skrivevansker samt problemer med å bruke språket i sosiale situasjoner.


De aller fleste barn og unge med utviklingsmessige språkforstyrrelser har forsinket språkutvikling i barnehagealder og kan dermed oppdages tidlig. Så mange som 5-7% av alle barn/unge har utviklingsmessige språkforstyrrelser. Det betyr at man kan finne 1-2 elever i hver klasse. Noen ganger kan språkvanskene føre til store utfordringer både med utdanning og senere yrkesliv. Man vet ikke helt hva utviklingsmessige språkforstyrrelser skyldes, men arv er en kjent komponent. 


Det er nær sammenheng mellom språk og lesing, og mange barn/unge med utviklingsmessige språkforstyrrelser får vansker med lesingen, enten i form av å knekke lesekoden eller med å forstå hva de leser, eller begge deler. Utviklingsmessige språkforstyrrelser kan assosieres med oppmerksomhetsvansker eller atferdsvansker.


KURSINNHOLD DEL 1

  • Hvordan identifisere kjente språklige utviklingstrekk hos elever i skolen?

  • Hva kan være tegn på vedvarende språkvansker?

  • Hvem skal vi kontakte for hjelp til tilrettelegging i hverdagen – og når skal vi melde fra?

  • Hvordan kan vi samarbeide med foreldre og foresatte?

  • Hvilke tiltak synes å ha effekt?


KURSINNHOLD DEL 2

I denne kursdelen jobber vi med konkrete case, og det forventes at kursdeltakerne presenterer case for diskusjon. Kursholder vil gi råd om hva vanskene kan dreie seg om, samt gi forslag til tilrettelegging av tiltak.


Dette kurset kan gjennomføres som et heldagskurs over seks timer, eller som et todelt kurs á tre timer pr. økt. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Unni Espenakk

Kursholder

Unni Espenakk

Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsaklig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen.

bottom of page