top of page

Samarbeidslæring – et steg videre

Dette kurset er for lærerkollegier som har noe kjennskap til samarbeidslæring og har lyst til å lære mer og videreutvikle undervisningspraksisen i tråd med prinsippene i denne metoden.

I dette kurset går vi mer i dybden på elementer i samarbeidslæring og jobber med strukturer som er i tråd med LK20, og som kan støtte oss i arbeidet med inkludering, utforskning, dybdelæring og kritisk tenkning. Sentralt innhold i kurset er å lære hvordan undervisningen kan bidra til aktiv læring, som støtter elevenes faglige og sosiale læring. 


Kurset vil også ha et særlig fokus på hvordan samarbeidslæring kan støtte formativ og summativ vurdering og bidra til god vurderingspraksis med fokus på egenvurdering, kameratvurdering og lærerens vurderingspraksis. 


KURSINNHOLD

  • Kort introduksjon til samarbeidslæring med fokus på fem elementer som fremmer effektivt samarbeid for faglig og sosial læring: Positiv gjensidig avhengighet, individuell ansvarlighet, sosialt samspill, sosiale ferdigheter og prosessvurdering

  • Samarbeidslæring som hjelp til å realisere overordnet del av læreplanen og fagfornyelsen

  • Bli kjent med tre typer Cooperative Learning i undervisningen: Basisgrupper, Samarbeidsrutiner og formell Cooperative Learning

  • Hvordan støtte en utforskende praksis i klasserommet. Få førstehåndskjennskap til samarbeidslæring gjennom metoden "Group Investigation" (Sharan and Sharan, 1994)

  • Hvordan lære elever å se en sak fra ulike sider, stå for sine egne meninger, tenke kritisk, reflektere og diskutere i gruppe og helklasse. Få førstehåndskjennskap til samarbeidslæring med "Constructive Controversy"(Johnson, 2015)

  • Hvordan kan samarbeidslæring støtte en god vurderingspraksis med fokus på egenvurdering, kameratvurdering og lærervurdering


Dette kurset kombineres med en eller flere av følgende workshops: 

  • Samarbeidslæring i undervisningen – intro og/eller

  • Samarbeidslæring som ledelsesverktøy 


Ved valg av to eller tre workshops må det regnes minimum to dagers kurstid. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Beathe Liebech-Lien

Kursholder

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien har 16 års erfaring fra grunnskolen som lærer, spesialpedagog og med skoleutvikling. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. I sitt doktorgradsprosjekt gjorde hun et forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på å støtte læreres læring og samarbeid i implementering av samarbeidslæring som metode i undervisningen, for å støtte faglig og sosial læring hos elevene. Hun brenner for å bygge samarbeidskultur på alle nivå i skolen for å støtte lederes, læreres og elevers læring!

Beathe arbeider nå som førsteamanuensis ved NTNU, hvor hun jobber med samarbeidslæring som teori og metode, med utvikling av samarbeidskompetanse i tverrfaglige team, og med praksisorientert forskning.

Beathe deltar også aktivt i internasjonalt forskningssamarbeid med samarbeidslæring for å støtte utdanning og for teoriutvikling. Hun har bidratt til en rekke publikasjoner knyttet til samarbeidslæring, læreres læring og elevers læring i internasjonale forskningstidskrift. Hun er blant annet co-sponsor i det globale forumet NICLEE (Network of international Cooperative Learning Educators and Enthusiast).

bottom of page