top of page

Ord og begrepsundervisning

I dette kurset jobber vi med hvordan vi kan legge til rette for å utvide og utdype elevenes ordforråd og begrepsforståelse i fag og på tvers av fag

Kurset henvender seg til ledere og lærere på alle trinn og skoleslag, og handler om hvordan lærere sammen kan både utvide og utdype elevenes ordforråd innenfor og på tvers av skolens fag. 


Skolens mål

 • Skolen har en plan for felles ord- og begrepsundervisning i alle fag 

 • Skolen har rammer for organisering av språkverksted og klasselesekurs der akademisk språk og begrepsutvikling er i fokus. 


Elevens mål 

 • Elevene utvikler et godt og dypt ordforråd

 • Elevene utvikler strategier for læring av nye ord


Teorier 

 • Ord og begrepsinnlæring

 • Akademisk språk og skolefaglig læring

 • Flerfaglighet i skolen 


Praksis

 • Systematisk ord- og begrepsundervisning 

 • Guthries opplegg for begrepslæring i alle fag

 • Word Generation som språkverksted og klasselesekurs 

 

Kurset egner seg om dagskurs, eller som to eller tre korte økter over tid. 


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Gode lesestrategier

 • Læringsstrategier og inkluderende fagundervisning

 • Lesekurs i klassene


Disse kursene kan kombineres under forutsetning av at det settes av minst tre kursdager totalt. 

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page