top of page

Når team og ledergrupper ikke fungerer optimalt

Hvordan kan vi si fra til kollegaer om det de gjør – som vi ikke synes fungerer – på måter som hindrer at forholdet oss imellom rakner? Og hvordan kan vi sikre at vi diskuterer sak og ikke person, til det beste for utviklingen av organisasjonen vi jobber i?

For å lykkes i et team, og som et team, er psykologisk trygghet en avgjørende forutsetning. Psykologisk trygghet defineres som «en delt tro på at man ikke vil bli straffet eller ydmyket for å si fra om ideer, spørsmål, bekymringer eller feil» på arbeidsplassen (A. Edmondson).


Noen ganger går samarbeidet i teamet – trinnteam, fagteam eller lederteam – i stå, eller kanskje har ikke samarbeidet fungert optimalt fra starten av. Mangel på psykologisk trygghet i team gjør at vi vegrer oss for å stille hverandre de nødvendige spørsmålene. Det hindrer oss fra å innrømme feil eller svakhet overfor de andre, og vi lar mest sannsynlig være å kritisere status quo i organisasjonen eller teamet. Vi tar heller ikke sjansen på å komme med nye ideer eller forslag til endringer. Alt dette bunner i den tilliten teammedlemmene har til hverandre, som enten mangler helt eller delvis, og i begge tilfeller trenger å bli gjenopprettet.


Er det mulig å gjenopprette tillit?


Svaret er ja, men det betinger vilje til å undersøke hvordan den faktiske situasjonen i teamet er, og deretter legge inn det arbeidet som kreves for å endre situasjonen. The Fearless Organization har, i samarbeid med professor Amy C. Edmondson ved Harvard, utviklet et målesystem (Fearless Organization Scan/FOS), som raskt gir oversikt over graden av psykologisk trygghet i et team, altså hvordan det enkelte teammedlem opplever situasjonen i teamet. Resultatet av målingen legger grunnlaget for den videre dialogen i teamet. Prosessen er lagt opp som en ende-til-ende-rådgivning, og er satt sammen av fem steg: 


  • 1:1 samtale mellom leder og kursholder: introduksjon til konseptet psykologisk trygghet og informasjon om teamets nåværende situasjonen

  • Introduksjonsmøte mellom teamet det gjelder og kursholder; bli enige om felles mål for prosessen

  • Gjennomføring av måling, hvert enkelt teammedlem mottar spørsmålene til sin e-post (3-4 minutters svartid)

  • Heldags workshop med kursholder og teamet: debrief, prosess og dialog med utgangspunkt i målingen. Vi jobber ut tiltak for teamet

  • 1:1 samtale mellom leder og kursholder: oppsummering og forankring av videre prosess og mål for teamet


Ved å gå gjennom disse fem stegene kan teammedlemmene, sammen med kursholder, jobbe frem rammer for et trygt arbeidsklima, der det blir naturlig å bidra respektfullt med sine innspill i nødvendige og konstruktive diskusjoner. Etter gjennomført prosess står teammedlemmene bedre rustet til å utnytte hverandres ressurser til det beste for teamet og organisasjonen forøvrig. 


Kursholder er, som en av de første i Norge, sertifisert og lisensiert Psychological Safety Practitioner gjennom The Fearless Organization og vil bistå dere gjennom hele prosessen. Ta kontakt, så avtaler vi tid og sted for gjennomføringen av de fem stegene for ditt team.  

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Nina Sundmark

Kursholder

Nina Sundmark

Nina Sundmark har siden 2016 jobbet med kurs og etterutdanning for lærere, ledere og andre ansatte i skolene i Norge, hvor læring og utvikling i profesjonsfellesskapet har sentral plass. Hun har bred erfaring og kompetanse innen pedagogikk, spesialpedagogikk og skoleledelse og jobber for at utviklingstiltakene skal være best mulig tilpasset behovene og de øvrige utviklingsprosessene på den enkelte skole. Hun kjenner skole-Norge godt og har et stort nettverk.

De siste 15 årene har Nina holdt mange kurs og foredrag, særlig om læring i profesjonsfellesskapet – med kommunikasjon, relasjon og refleksjon som sentrale tema – om montessoripedagogikk, og som karriererådgiver. Hun er fra 2023 Accredited Practitioner i The Fearless Organization Scan, som en av de første i Norge, og har lisens til å benytte deres forskningsbaserte og velprøvde måleverktøy for å måle grad av psykologisk trygghet i team, ledergrupper og organisasjoner.

Nina har tidligere jobbet mange år som skoleleder både i offentlig skole og montessoriskolen, hvor bl. a veiledning, rådgivning og oppfølging av ansatte, elever, studenter og foresatte har vært en stor del av arbeidsoppgavene, sammen med pedagogisk utviklingsarbeid.

bottom of page