top of page

Når skolen ikke er formålstjenlig for alle...

Hvilket handlingsrom har skolen i saker som dreier seg om bekymringsfullt skolefravær? Hvordan kan vi jobbe, sammen med foresatte og andre hjelpeinstanser, slik at elever som av ulike årsaker ikke fikser skolen, vil komme tilbake?

Skolevegring, skoleangst og bekymringsfullt skolefravær er en del av skoleledelsens hverdag, og utløser spørsmål og problemstillinger innenfor skolers handlingsrom og juridiske muligheter og begrensninger. 


I dette kurset blir det gjort rede for reduserte timeplaner, nærværsplaner og alternative opplæringsarenaer. Hvilke kriterier må ligge til grunn for bruk og varighet? Kan skolen ta i bruk redusert plan for en elev over tid, fordi foresatte ønsker og mener det er til beste for sitt barn? Kan skole, hjem og eksterne, som f. eks PPT, utarbeid nærværsplaner, der et midlertidig tiltak er at eleven gis deler av opplæringen utenfor skolen? 


Elevsaker med bekymringsfullt fravær, befinner seg flere ganger i et gråsonefelt mellom det ordinære opplæringstilbudet og spesialundervisning. I kurset ser vi på hvilke rettsregler som er aktuelle i slike saker, med hovedfokus på Opplæringsloven (1998) med forskrifter. Vi ser på former for samarbeid med elever, foresatte og PPT om kartlegging og tilrettelegging for eleven det gjelder. Økt skolenærvær er alltid hovedmålet, og veien dit vil variere fra elev til elev. Hvem som gjør hva, og hvordan skolen dokumenterer prosesser, vil være et tema i kurset. 


KURSINNHOLD

  • Etterleve regelverk og utnytte handlingsrom

  • Økt trygghet i å håndtere elevsaker knyttet til bekymringsfullt skolefravær

  • Økt bevissthet om juridiske perspektiv i skolen

  • Videreutvikle interne system for dokumentasjon på egen skole

  • Skolefraværssak som skolemiljøsak? Avkrefte eller bekrefte.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Linn-Heidi Hågensen

Kursholder

Linn-Heidi Hågensen

Linn-Heidi Hågensen er har de siste 10 årene jobbet som undervisningsinspektør/avdelingsleder i både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Hun er utdannet allmennlærer, rådgiver og sosiallærer, har rektorskolen og videreutdanning i juss for skolesektoren. Nå jobber hun i ungdomsskolen.

Linn-Heidi har særlig interesse for relasjonsarbeid og fellesskapsaktiviteter i skolemiljøarbeid, og har klokkertro på at relasjon trumfer alt! Hun er opptatt av nødvendigheten av å jobbe bevisst og systematisk med å forsterke laget rundt eleven, og ser dette som utgangspunkt for ledelse og samarbeid. I en skolehverdag hvor skoleledere stadig utfordres som rettsanvendere, er hun opptatt av å stå støtt i utfordringer knyttet til juridiske perspektiv, og å finne balanse mellom juridisk og pedagogisk skjønn.

bottom of page