top of page

Motivasjon og mestring

Hvordan kan vi jobbe for å hjelpe elever som har utviklet vegring mot å delta i læringsaktiviteter?

Kurset henvender seg til ledere, lærere, veiledere og PPT og er relevant for ledere og lærere som ønsker å forebygge at elever opplever nederlag og for lærere, veiledere og PPT, som ønsker å hjelpe elever som kan ha utviklet vegring mot å delta i ulike læringsaktiviteter.  


Kurset bygger på sentrale teorier innen motivasjon og mestring og beskriver praktiske tiltak som både forebygger og avhjelper opplevelser av nederlag og lært hjelpeløshet. Dette vil i dette kurset være knyttet til leseundervisning og tiltak for elever med lesevansker spesielt, men med relevans også for andre læringsområder og skolefag. 


Skolens mål 

 • Skolen har en plan for å vedlikehold elevenes motivasjon for læring 

 • Skolen har strategier for å hjelpe elever som tyr til selvbeskyttende handlinger 


Elevens mål 

 • Alle elever opplever mestring og glede over å delta i skolens undervisning 

 • Elever som tyr til selvbeskyttende handlinger for umiddelbar tilrettelegging og hjelp 


Teorier 

 • Opplevd mestring og motivasjon

 • Attribusjon og selvbildebygging 

 • Utvikling av lært hjelpeløshet 


Praksis 

 • Undervisningspraksis som ivaretar og styrker positivt akademisk selvbilde 

 • Bruk av dialogisk logg for å hjelpe elever som har utviklet vegring mot deltakelse i bestemte læringsaktiviteter eller lært hjelpeløshet i skolesituasjonen 

 

Kurset egner seg som et seks timers kurs, men kan deles opp i to eller tre kortere økter, gjerne med noe utprøving imellom.


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Elevtilpasset leseopplæring på 1.- 4. trinn

 • Lesekartlegging i skolen

 • Intensive lesekurs for elever med lesevansker"

 • Lesekurs i klassene

 • Ord og begrepsundervisning

 • Gode lesestrategier 


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst tre kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page