top of page

Mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen

Dette kurset retter seg mot ansatte i barneskolen, PPT og andre instanser, som jobber med denne elevgruppen. Kurset fokuserer spesielt på arbeid med inkluderende læringsmiljø

Dette kurset presenterer en femtrinnsmetode som fungerer som et verktøy i arbeidet med mestring, medvirkning og motivasjon i skolen. Kjernen i metoden er at elevene selv definerer hva som er viktig for dem, hva de er gode på og hva som er vanskelig for dem, og er med på å finne løsninger på egne utfordringer. Kursholder har lang erfaring fra praksisfeltet, og en rekke konkrete eksempler fra metodearbeidet i klasser er inkludert i kurset. Femtrinnsmetoden bygger på selvbestemmelsesteori, helsefremmende teori og teori om mestringsforventning, og det gis en kort innføring i dette teorigrunnlaget. Metodikken møter LK20 sitt krav om arbeid med medvirkning, demokrati, folkehelse og livsmestring. Metoden presenteres i tre ulike varianter - en for livsmestringsarbeid, en for arbeid med undervisningsfagene og en for elevrådsarbeid.  


Kurset for barneskole fokuserer spesielt på arbeid med inkluderende læringsmiljø. Metodikken ble i utgangspunktet utviklet i videregående skole for å møte elevenes utfordringer med psykiske helseplager, manglende motivasjon og høyt frafall, og er siden den gang videreutviklet og tilpasset andre kontekster og er mest kjent som SAMM-metoden (Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon) eller femtrinnsmetoden. I tillegg til grunnleggende innføring i SAMMs femtrinnsmetode og teorigrunnlag for metoden, relateres metodikken til inkluderingsteori, andre læringsmiljøprogrammer og programmer for barn med adferdsutfordringer.


I livsmestringsarbeidet reflekterer elevene over hva som er viktig for at de skal ha det bra på skolen og i fritida, hva de er gode på og hvilke faktorer som kan hindre dem i å ha en god hverdag. Intensjonen med metodearbeidet er at elevene skal medvirke i å finne løsninger på det de strever med, og at de skal oppleve autonomi og mestring i skolehverdagen. Femtrinnsmetoden gjennomføres delvis individuelt ved at elevene skriver i loggbøker, og delvis i et støttende fellesskap gjennom klassediskusjoner. Kursholderne belyser også ulike problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med livsmestringsarbeid i klasserommet.


Når femtrinnsmetoden anvendes i undervisningsfagene, handler det om at elevene identifiserer hvor skoen trykker i det enkelte fag, og hvilke styrker og ressurser elevene har.  Metoden vektlegger verdien av at læreren gir autonomistøtte og definerer mulighetsrommet for medvirkning, for eksempel i forbindelse med valg av tematikk og arbeidsmetoder, og ved å hjelpe elevene til å finne gode strategier. 


I elevrådsarbeid fungerer femtrinnsmetoden som et verktøy for å samarbeide om et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Elevrepresentantene får opplæring i å bruke metoden i elevrådet og gjennomfører deretter metoden i klassene sine med støtte fra læreren ved behov. De demokratiske prosessene flyttes da fra elevrådet og ut i klassene, og elevene får selv velge hva de skal fokusere på for å styrke læringsmiljøet.


Erfaringer med metodearbeidet har vært svært positive. Resultatene viser at flere elever opplever større grad av motivasjon i undervisningsfagene, klassemiljøet blir bedre, og elevene håndterer bedre egne utfordringer og livshendelser. Metodikken er dynamisk og arbeidet med de fem trinnene i metoden tilpasses den enkelte gruppe med utgangspunkt i behovene gruppa har.  


Femtrinnsmetoden er utviklet i forbindelse med prosjektet SAMM – Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon. For mer informasjon om metoden og forskning på metodearbeidet, se https://samm.uia.no/


Kurset tilpasses din skoles behov, og kan settes sammen av alle de tre delene – livsmestring,  undervisningsfag og elevrådsarbeid – eller dere kan velge ha ha fokus på en eller to av delene. 


May Olaug Horverak kan bookes separat, eller sammen med Gerd Martina Langeland.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

May Olaug Horverak

Kursholder

May Olaug Horverak

May Olaug Horverak er til daglig rektor ved Birkenes Læringssenter, og har utdanning og arbeidserfaring som lærer, barnevernspedagog og forsker. Hun har en mastergrad og doktorgrad i engelsk lingvistikk fra UiA, med fokus på skriveundervisning, samt en mastergrad i spesialpedagogikk fra USN.

Ved siden av å være rektor, driver May Olaug Kompetanseløftet i Birkenes kommune, og hun er seniorrådgiver i Blå Kors Kristiansand. I Blå Kors er hun også prosjektmedarbeider i to prosjekt, et hvor hun bidrar med å utvikle måleinstrument for å måle ungdommers opplevelse av helsefremming, og et hvor hun bidrar til å utvikle et opplegg for kunstterapi for barn med traumer. Hun er også metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.

May Olaug har, sammen med Gerd Martina Langeland, utgitt to bøker i forbindelse med femtrinnsmetoden i SAMM: "Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon i ungdomsskole og videregående skole" og "Mestring, medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid". Bok for barneskole kommer våren 2023, med tittelen "Inkluderende læringsmiljø: mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen".

bottom of page