top of page

Lesekurs i klassene

Hvordan legge til rette for lesekurs for klassene, som fast praksis på skolen?

Kurset henvender seg til ledere, lærere og veiledere, som ønsker å etablere klasselesekurs som fast praksis på sine skoler. Det gis en beskrivelse av hvordan lærere kan gå sammen om å gjennomføre lesekurs for hele klasser og trinn, når det gjelder organisering, samarbeid, innhold og gjennomføring. Innholdet i slike klasselesekurs vil kunne varieres etter klassenes behov, enten det er snakk om å styrke nøyaktig lesing, leseflyt eller leseforståelse. 


Skolens mål

 • Skolen har etablert rutiner for gjennomføring av klasselesekurs i etterkant av lesekartlegginger og tiltak for elever med lesevansker

 • Skolen har etablert strategier for å involvere alle lærerne i arbeidet 


Elevenes mål 

 • Elevene blir sikre og kontrollerte lesere 

 • Elever blir bevisste hvordan de kan løse problemer når noe er vanskelig å lese

 • Elevene blir reflekterte omkring tekstinnhold og egen lesing 


Teorier 

 • Lesing, leseutvikling og lesevansker 

 • Motivasjon og læring 

 • Organisasjonsutvikling 


Praksis 

 • Etablering av faste lesemøter på hvert trinn 

 • Gode lesesamtaler med elevene 

 • Gjennomføring av klasselesekurs


Kurset kan gjennomføres på én dag, men vil være mer utfyllende over to dager. Kurset kan også deles opp til kortere økter og fordeles over tid eller gjennom et skoleår.  


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Lesekartlegging i skolen

 • Intensive lesekurs for elever med lesevansker

 • Ord og begrepsundervisning


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst tre kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page