top of page

Lesekartlegging i skolen

Hvordan får vi god oversikt over elevenes lesing, slik at vi kan iverksette relevante tiltak?

Kurset retter seg mot ledere, lærere og veiledere i skolen. Det handler om hvordan skoler kan følge med på elevenes lesing og skaffe seg tilstrekkelig kunnskaper om elevene med tanke på å iverksette og evaluere relevante tiltak på klasse- og/eller elevnivå.  


Mål for skolen

 • Rutiner for regelmessig screening av elevenes lesing

 • Plan for hvordan elever med svake skårer utredes kvalitativt og dynamisk

 • Rutiner for informasjonsflyt om resultatene etter lesekartlegging

 • Fast samarbeid med PPT og foresatte om resultater, elevbehov og tiltak 


Mål for eleven

 • Hver elev får tilgang til informasjon om egne leseferdigheter

 • Elevene får anledning til å tilbakemelde om sin lesing til sin lærer

 • Elevene er med på å drøfte hva de kan gjøre for å bli bedre til å lese

 • Elever med lesevansker tilbys tilpassede lesetiltak 


Teorier og prinsipper

 • Leseteori, leseutvikling og lesevansker

 • Læringssyn og elevkartlegging 

 • Bruk av lesetester og kartleggingsmateriell


Praksis 

 • Bruk av normerte leseprøver 

 • Kvalitativ og dynamisk kartlegging

 • Utarbeidelse av rutiner for god bruk av kartleggingsresultatene  


Kurset kan gjennomføres på én dag, men vil være mer utfyllende over to dager. Kurset kan også deles opp til kortere økter og fordeles over tid eller gjennom et skoleår.  Kurset kan kombineres med disse kursene, med tanke på å utvikle en helhetlig tiltakskjede. 

 • Elevtilpasset leseopplæring på 1.- 4. trinn

 • Lesekurs i klassene

 • Intensive lesekurs for elever med lesevansker


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst to kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).
Kurset kan gjennomføres på én dag, men vil være mer utfyllende over to dager. Kurset kan også deles opp til kortere økter og fordeles over tid eller gjennom et skoleår.

bottom of page