top of page

Læringsstrategier og inkluderende fagundervisning

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan hjelpe elevene til å organisere kunnskap og regulere sitt eget læringsarbeid

Dette kurset henvender seg til ledere, lærere, veiledere og PPT, som ønsker å styrke læring for alle elever, gjennom inkluderende og tilpasset fagundervisning. Mens kurset "Gode lesestrategier" handler om grunnleggende lesestrategier slik disse alltid er gjeldende, handler dette kurset om de mer valgbare og overordnede delene av det å lære, som å organisere kunnskap og regulere eget læringsarbeid. Lesing settes i sammenheng med elevenes læringssyn, forståelse av seg selv som lærende og de strategiene elevene bruker for å delta i fellesskapet og å lære best mulig.   


Skolens mål

 • Skolen har en plan for hvordan læringsstrategier og selvregulering inngår i all  fagundervisning.


Elevenes mål

 • Elevene behersker ett sett læringsstrategier de kan velge blant

 • Elevene har kunnskaper om strukturelle tekstvirkemidler 

 • Elevene fungerer selvregulert i fagundervisningen


Teorier og prinsipper

 • Læringsteorier og læringsstrategier 

 • Motivasjon og selvregulering

 • Inkluderende og tilpasset undervisning 


Praksis

 • Lærerne underviser i bruk av ulike organiserende strategier 

 • Lærerne underviser i aktiv bruk av virkemidler i tekster 

 • Elevenes stemme og strategibruk inngår i faglige tilbakemeldinger 


Kurset egner seg som et 6 timers kurs, men kan deles opp i to eller tre kortere økter, gjerne med noe utprøving imellom.


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Gode lesestrategier 

 • Motivasjon og mestring  


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst to kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page