top of page

Intensive lesekurs for elever med lesevansker

I dette kurset ser vi på hvordan vi kan organisere og gjennomføre intensive lesekurs og hvordan lage gode rammer for dette tiltaket

Kurset retter seg mot ledere, leselærere, veiledere og PPT, som skal iverksette tiltak for elever med lesevansker. Det vil ta for seg alle sider ved intensive lesekurs, som organisering, gjennomføring og rammene omkring. 


Mål for skolen 

 • Skolen har etablert et system for iverksettelse av tiltak for elever med lesevansker

 • Skolen har til enhver tid mer enn en lærere som kan gjennomføre intensive lesekurs

 • Skolen skaper helhet og sammenheng mellom tiltak og læringsarenaer 


Mål for elever

 • Elever med lesevansker får adekvat hjelp med sine lesevansker 

 • Elevene med lesevansker opplever at tiltak og tilpasninger i fag er samordnet 

 • Elever med lesevansker opplever mestring og lærer seg selvregulering   


Teorier

 • Leseutvikling og lesevansker 

 • Læring og medierende undervisning

 • Motivasjon og mestring  


Praksis

 • Organisering av Intensive lesekurs 

 • Gjennomføring av Intensive lesekurs 

 • Samarbeid omkring intensive lesekurs 


Det er mulig for ledere å få oversikt over alle elementene ved dette kurset i løpet av et dagskurs, men leselærere, veiledere og PPT vil ha god nytte av et to- eller tredagers kurs, fordelt over litt tid og med øving imellom. 


Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Elevtilpasset leseopplæring på 1.- 4. trinn, med vekt på forebygging

 • Lesekartlegging i skolen, med tanke på å innhente presis elevkunnskap

 • Språk- og leseveiledning, for kvalitetssikring og evaluering

 • Motivasjon og mestring, for å hjelpe elever som har utviklet motstand mot deltakelse i aktuelle tiltak. 


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst tre kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page