top of page

Gode lesestrategier

Hvordan legge til rette for gode lesestrategier, i fag og på tvers av fag og klassetrinn?

Dette kurset henvender seg til ledere og lærere som underviser i ulike fag, uansett trinn og skoleslag. Det handler om hvordan lærere kan samarbeide om å styrke elevenes leseforståelse gjennom felles og systematisk strategiundervisning, både innenfor og på tvers av fag og trinn. 


Kurset vil inneholde beskrivelse av grunnleggende og fagovergripende lesestrategier og metoder i strategiundervisningen, slik at elevene tilegner seg og anvender gode lesestrategier best mulig. Samarbeid på tvers av fag vil være en forutsetning. 


Skolens mål

 • Skolen har en plan for felles strategiundervisning i alle fag 


Elevenes mål 

 • Elevene tilegner seg og anvender gode og dype lesestrategier

 • Elevene får et bevisst forhold til og kan ta kontroll over sin leseforståelse 


Teorier 

 • Leseforståelse og lesestrategier

 • Læringsteori og strategioverføring fra lærer til elever


Praksis 

 • Systematisk strategiundervisning i alle fag 

 • Tilpasning av tekster og lesesituasjoner 

 • Utarbeidelse av en felles plan for skolenes strategiundervisning 


Kurset egner seg som et 6 timers kurs, med tid til refleksjon og drøfting underveis, men kan deles opp i to eller tre kortere økter, gjerne med noe utprøving imellom.Dette kurset kan kombineres med følgende kurs:

 • Ord og begrepsundervisning

 • Gode lesestrategier

 • Motivasjon og mestring


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst 3 kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page