top of page

EU, EØS-avtalen og Norge

Det er uro i den internasjonale økonomien. Det er krig i Europa. Storbritannia har forlatt EU. Kina vokser fram som en ledende verdensøkonomi i geopolitisk rivalisering med USA. Frihandelen fortsetter, men betingelsene endres både i Europa og globalt. I dette kurset får deltakerne innsikt i en rekke tema, som er viktig for å forstå EU og EØS-avtalen og hvilken innvirkning den har på norsk politikk.

Norge er en liten åpen økonomi, som er sterkt avhengig av europeisk og global økonomisk utvikling og samarbeid. Internasjonal økonomisk integrasjon har ført til historisk høy økonomisk vekst og velstand både for Norge og for store deler av verden ellers. Den har gitt nye muligheter for mange, men også utfordringer og problemer som kan være krevende å håndtere og som ikke er ønskelig for alle. Den har blant annet bidratt til stadig større økonomisk ulikhet innad i land, noe som har skapt politiske og sosiale interessemotsetninger, og ideologiske konfliktlinjer. 


EØS-avtalen er den mest dyptgripende internasjonale avtale som Norge har skrevet, og som binder landet tett til EUs politikk og utvikling. Avtalen griper inn i en rekke forhold som er viktig for nasjonal, regional og lokal forvaltning. Kurset gir en introduksjon til hvordan det europeiske og globale økonomiske og politiske systemet fungerer og er under endring. Det viser hvordan EUs indre marked skal fungere tilsvarende som ett nasjonalt marked uten diskriminering mellom personer og virksomheter fra ulike land, og som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge (jordbruk og fiske unntatt). Avtalen binder mye nasjonal politikk, men gir også handlingsrom i oversettelse og implementering såfremt prinsippet for ikke-diskriminering ikke brytes (jfr. NAV-skandalen). 


Alle nivåer for økonomisk integrasjon mellom autarki (selvberging) og føderasjon (full sammenslåing av økonomier) vil bli drøftet. Kursholder vil angi fordelene med frihandel, innenlandsk omfordeling, reaksjoner mot frihandel og argumenter for selektive begrensninger i den. Sammenhengen mellom innenrikspolitikken og en nasjonal handelspolitikk vil bli tydeliggjort. En rekke aktuelle eksempler vil bli gitt.


KURSINNHOLD

  • Hva er sammenhengene mellom EUs indre marked, EØS-avtalen, Brexit og Sveits sine avtaler med EU? 

  • Hvordan samspiller økonomi og politikk i EUs indre marked, og hva er virkningene på velferdsstaten? 

  • Hva er et frihandelsområde, en tollunion, et fellesmarked? 

  • Hva med EUs økonomiske og monetære union (ØMU) og euroen som fellesvaluta?

  • Hva er handlingsrommet for Norges lille åpne økonomi i den globale og europeiske økonomien generelt, og i EØS-avtalen spesielt?

  • Hvilken rolle spiller Verdens handelsorganisasjon (WTO), Det internasjonale pengefondet (IMF) og regionale frihandelsområder som USMCA (NAFTA) i den internasjonale økonomien? 

  • Hva er forskjellen mellom en handelsforhandling, en handelskrig og økonomiske sanksjoner

  • Hvorfor er det en handelskrig mellom Kina og USA?

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 3 timer

Fra 19 000

Ring 909 39 741

Ole Gunnar Austvik

Kursholder

Ole Gunnar Austvik

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi og i petroleumsøkonomi ved Høgskolen Innlandet, der han har jobbet særlig med politisk økonomi, energipolitikk og europeisk integrasjon.

Ole Gunnar har tidligere jobbet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og han er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School i USA. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen offentlig politikk, internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.

bottom of page