top of page

Elevtilpasset leseopplæring på 1.- 4. trinn

Hva gjør vi for å tilpasse leseundervisningen best mulig for den enkelte elev og dennes forutsetninger og ressurser?

Kurset er rettet mot ledere, lærere og veiledere i grunnskolen, med tanke på å kunne styrke forebyggende og elevtilpasset leseundervisning i småskolen. Det vil handle om språk- og leseundervisning de fire første skoleårene, slik den må tilpasses elevenes ulike ressurser og forutsetninger. Elever som kan være disponert for å utvikle lesevansker eller dysleksi kan samtidig få tidlig hjelp, slik at vanskene kan unngås eller reduseres best mulig.   


Mål for skolen 

 • Skolen har en plan for hva leseundervisningen på trinnene 1-4 skal inneholde

 • Skolen følger nøye  på elevenes utvikling og læring

 • Skolen har muligheter for differensieringer og tilpasninger til elevenes behov 

Mål for elevene

 • Elevene oppnår tilstrekkelig språklig bevissthet før lesestart

 • Elevene forstår bokstavenes funksjoner og kan lage enkle lydrette ord før lesestart.

 • Elevene oppnår en så god bokstavinnlæring og leseutvikling som mulig 

 • Elevene kan ta kontroll over egen lesing før de skal bruke lesing i fagene sine.

Teorier og prinsipper

 • Språklig grunnlag for en god lesestart  

 • Tidlig lese- og skriveutvikling 

 • Læringssyn og medierende undervisning 

 • Lesemetodiske prinsipper og balansert leseundervisning 

Praksis   

 • Språkleker som grunnlag for god lesestart

 • Oppdagende skriving før lesestart 

 • Elevtilpasset progresjon i leseundervisningen

 • Helhetlig og balansert innramming av leseundervisningen 

Kurset kan gjennomføres på én dag, men vil være mer utfyllende over to dager. Kurset kan også deles opp til kortere økter og fordeles over tid eller gjennom et skoleår. Dersom kurset tas over to dager, vil språk- og lesekartlegging inngå. 


Kurset kan kombineres med kursene

 • Lesekartlegging i skolen

 • Intensive lesekurs for elever med lesevansker


Kursene kan settes sammen, og kombineres, under forutsetning av at det settes av minst to kursdager totalt.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 6 timer

Fra 26 000

Ring 909 39 741

Vigdis Refsahl

Kursholder

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er tidligere seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med helhetlig leseundervisning og tiltak for elever lesevansker som sitt viktigste arbeidsfelt. Vigdis har også vært delaktig i videreutdanning av lærere ved Universitetet i Oslo, der språk- og leseveiledning og skoleutvikling sto sentralt. Hun har også utgitt flere bøker om leseopplæring.

Vigdis har bred erfaring med både individ- og systemarbeid der alle skoleslag og nivåer har vært med, også voksenopplæring. Hun har bidratt inn i kommunale utviklingsprosjekter der implementering av helhetlig undervisningsplaner i lesing har vært sentralt.

Vigdis dekker gjennom sine kurs flere sentrale sider ved leseopplæringen på skoler. Hun har som mål at kursdeltakerne tilegner seg en trygg og god praksis, som har tydelige forankringer i leseforskning og i læreplanens grunnleggende elev- og læringssyn (LK20).

bottom of page