top of page

Mestring, medvirkning og motivasjon i u-skolen og vgs.

Dette kurset retter seg mot ansatte i ungdomsskole, videregående skole, PPT og andre yrkesgrupper som arbeider med ungdom. Sentralt i kurset er å vise hvordan lærere og andre kan legge til rette for at elevene selv kan definere hva som er viktig for dem, hva de er gode på og hvordan de kan håndtere ulike utfordringer.

Kurset presenterer en femtrinnsmetode som fungerer som et verktøy i arbeidet med mestring, medvirkning og motivasjon i skolen. Kjernen i metoden er at elevene selv definerer hva som er viktig for dem, hva de er gode på og hva som er vanskelig for dem. Med bakgrunn i dette medvirker de i å finne løsninger på ulike utfordringer gjennom å ta i bruk egne ressurser. 


Kursholder har lang erfaring fra praksisfeltet, og inkluderer en rekke konkrete og relevante eksempler fra metodearbeidet i kurset. Femtrinnsmetoden bygger på selvbestemmelsesteori, helsefremmende teori og teori om mestringsforventning, og det gis en kort innføring i dette teorigrunnlaget. Metoden presenteres i tre ulike varianter - en for livsmestringsarbeid, en for arbeid med undervisningsfagene og en for elevrådsarbeid.  Metodikken møter kravene i LK20 om arbeid med medvirkning, demokrati, folkehelse og livsmestring.


Kurset for ungdomsskole og videregående skole er utviklet spesielt med tanke på ungdom som befinner seg i en fase av livet som kan være preget av høye krav og krevende overganger. Metodikken ble i utgangspunktet utviklet i videregående skole for å møte elevenes utfordringer med psykiske helseplager, manglende motivasjon og høyt frafall, og er siden den gang videreutviklet og tilpasset andre kontekster og er mest kjent som SAMM-metoden (Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon) eller femtrinnsmetoden.


I livsmestringsarbeidet reflekterer elevene over hva som er viktig for at de skal ha det bra på skolen og i fritida, hva de er gode på og hvilke faktorer som kan hindre dem i å ha en god hverdag. Intensjonen med metodearbeidet er at elevene skal medvirke i å finne løsninger på det de strever med gjennom å ta i bruk tilgjengelige ressurser i seg selv og i omgivelsene, og at de skal oppleve autonomi og mestring i skolehverdagen. Femtrinnsmetoden gjennomføres delvis individuelt ved at elevene skriver i loggbøker, og delvis i et støttende fellesskap gjennom klassediskusjoner. Kursholderne belyser også ulike problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med livsmestringsarbeidet.


Når metoden anvendes i undervisningsfagene, handler det om at elevene identifiserer hvor skoen trykker i det enkelte fag, og hvilke styrker og ressurser elevene har. En sentral tanke er også verdien av at læreren gir autonomistøtte og definerer mulighetsrommet for elevenes medvirkning, for eksempel i forbindelse med valg av tematikk og arbeidsmetoder, og ved å veilede dem i å finne gode strategier. 


I elevrådsarbeid fungerer femtrinnsmetoden som et verktøy elevene kan ta i bruk for å samarbeide om et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Elevrepresentantene får opplæring i å bruke metoden i elevrådet og gjennomfører deretter metoden i klassene sine med støtte fra læreren ved behov. De demokratiske prosessene flyttes da fra elevrådet og ut i klassene, og elevene får selv velge hva de vil fokusere på for å styrke læringsmiljøet der målsettingen er at alle skal ha det bra.


Erfaringer med metodearbeidet har vært svært positive. Resultatene viser at flere elever opplever større grad av motivasjon i undervisningsfagene, klassemiljøet styrkes og elevene håndterer bedre egne utfordringer og livshendelser. Metodikken er dynamisk og arbeidet med de fem trinnene i metoden tilpasses den enkelte gruppe med utgangspunkt i behovene elevene har.  


Femtrinnsmetoden er utviklet i forbindelse med prosjektet SAMM – Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon. For mer informasjon om metoden og forskning på metodearbeidet, se https://samm.uia.no/


Kurset tilpasses den enkelte skoles behov, og kan settes sammen av alle de tre delene – livsmestring, undervisningsfag og elevrådsarbeid – eller skolen kan velge ha fokus på en eller to av delene. 


Gerd Martina Langeland kan bookes separat eller sammen med May Olaug Horverak.

Pris

Varighet

Bestilling

Fra 2 timer

Fra 16 000

Ring 909 39 741

Gerd Martina Langeland

Kursholder

Gerd Martina Langeland

Gerd Martina Langeland er lektor med tilleggsutdanning ved Lillesand videregående skole. Hun har mastergrad i nordisk litteratur og underviser primært i norsk, engelsk og psykologi. Hun grunnla og startet opp arbeidet med det som etter hvert resulterte i SAMM-metoden, og har sammen med May Olaug Horverak og andre samarbeidspartnere videreutviklet og tilpasset metoden til ulike kontekster og alderstrinn. Langeland er også konsulent, foredragsholder, forfatter og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.

Gerd Martina har, sammen med May Olaug Horverak, utgitt to bøker i forbindelse med femtrinnsmetoden i SAMM: "Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon i ungdomsskole og videregående skole" og "Mestring, medvirkning og motivasjon i voksenopplæring og integreringsarbeid". Bok for barneskole kommer våren 2023, med tittelen "Inkluderende læringsmiljø: mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen".

bottom of page